En aquest apartat incloem la informació més rellevant referent al nostre govern corporatiu, així com les reunions i acords del nostre patronat durant l'exercici 2017.

 

 

Patronat: composició, remuneració i renovació de càrrecs

 

Composició

En els estatuts de la Fundació Víctor Grífols i Lucas està previst un mínim de 3 patrons i un màxim de 15 patrons. El càrrec de patró té una durada de 5 anys. El Patronat de la fundació actualment està format per 14 membres de reconegut prestigi. 

 

 

Remuneració

El càrrec de patró no està remunerat d'acord amb l'Article 21 dels estatuts de la fundació. De tota manera, els membres del Patronat seran reembossats de les despeses prèviament autoritzades del propi Patronat i degudament justificades que l'exercici del càrrec els produeixi.

 

En l'exercici 2017 ha estat aprovada la remuneració dels següents patrons: Francesca Puigpelat, per la seva tasca com a membre de jurat dels premis i beques, Marc Antoni Broggi, per la seva ponència al curs sobre Iatrogènia, i Victòria Camps, per la seva ponència al curs d'Ètica i donació de plasma.

 

 

Renovació de càrrecs

El procediment previst per a la selecció de patrons i percentatge de renovacions, es troba al capítol VI dels estatuts de la fundació.  Els estatuts indiquen que un dels patrons serà sempre designat, reelegit i/o cessat per la mercantil Grupo Grifols S.A.

 

Quan correspongui al Patronat cobrir una vacant es reunirà en sessió especial i procedirà al nomenament del patró per acord de majoria dels membres.

 

Durant el 2017 no hi ha hagut renovacions dels membres del Patronat.

 

 

Avaluació del patronat

A l'article 11 dels estatuts de la fundació hi ha recollides les competències dels membres del patronat. El Patronat a cada reunió revisa el funcionament dels seu govern ordinari i procedeix a realitzar les modificacions que creu pertinents acordades pels membres del Patronat.

 

 

Reunions celebrades a 2017

Els membres del Patronat es reuneixen almenys un cop l'any. Durant el 2017 han celebrat dues reunions.


9 de febrer de 2017
 

4 d'octubre de de 2017


Agenda d'altres institucions