El 9 de febrer de 2017 el Patronat de la Fundació va aprovar el balanç i compte de resultats, corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2016, així com l'inventari valorat dels seus béns en aquesta data, donant compliment als requeriments establerts per la Generalitat de Catalunya en matèria de Fundacions. D'acord amb els documents esmentats, l'exercici 2016 es va tancar amb un excedent de 9.663 euros, que s'acumula a excedent d'exercicis anteriors.

 


 

Els ingressos de la fundació el 2016 van ascendir a 427.000 euros. Cal destacar que la fundació no es beneficiària de cap subvenció pública ni té caràcter patrimonial. Els ingressos de 2016 van procedir en un 99 % de Grifols, S.A. El 1% restant es va obtenir per activitats de formació. Des de 2016 la fundació ha començat a oferir cursos de formació bioètica a centres sanitaris, dels quals percep honoraris de docència.


Pel que fa al pressupost estimat del 2016, la Fundació va tancar l'exercici amb una desviació que ha suposat un estalvi de 59.028 euros, atribuïble a l'optimització de recursos i a la cancel·lació d'alguna de les activitats programades.


Les quatre àrees d'actuació de la fundació van incloure les següents activitats:

  • Recerca:  premis i beques de bioètica.
  • Debat: conferències, jornades i seminaris.
  • Formació i docència: cursos per a professionals de l'àmbit sanitari i educatiu, i també per a alumnes de secundària
  • Publicacions: per divulgar els treballs i activitats de la Fundació i col·laboracions amb editorials
     

Igual que en exercicis anteriors, els comptes anuals de 2015 no es van sotmetre a auditoria externa ja que no van concórrer  cap de les circumstàncies previstes per la legislació vigent (Article 333-11.1 del Codi Civil de Catalunya), que obligarien a auditar els comptes.
 


Agenda d'altres institucions