Les dades econòmiques corresponents a l'exercici del darrer any poden ser consultades als següents documents.


Compte de resultats


Balanç financer


Agenda d'altres institucions