Informes

06. La interacció públic-privat en sanitat

Ens trobem en un context on la necessitat de racionalitzar els recursos sanitaris i fer més eficient el sistema ha reobert amb força el debat de la interacció públic-privat. Els articles continguts en aquesta publicació volen oferir un punt de partida per abordar la regeneració del sistema sanitari públic des de la complexitat que presenta actualment la nostra societat.


Edició bilingüe

05. Ètica i biologia sintètica: quatre corrents, tres informes

La Fundació ha editat un nou informe en el qual s'ofereix el contingut de la ponència del Dr. Thomas Murray en les V Conferències Josep Egozcue. Thomas Murray, president emèrit del Hastings Center de Nova York, comença l'informe definint la biologia sintètica i els principals corrents, exposa els reptes i riscos que suposa el seu desenvolupament i analitza els informes elaborats als EUA i a Espanya i Portugal sobre la disciplina. Per acabar, a l'informe es fa una reflexió sobre les principals preocupacions que implica el seu progrés.

04. Les prestacions privades en les organitzacions sanitàries públiques

A càrrec de Victòria Camps, Guillem López i Casasnovas i Àngel Puyol. L'objectiu ha estat analitzar i avaluar una realitat emergent en el nostre país: les prestacions privades en les organitzacions sanitàries públiques tot considerant les dimensions econòmiques, ètiques i polítiques que planteja en el si d'un sistema sanitari que ha de saber fer compatibles l'equitat i la sostenibilitat.

03. Clonatge terapèutic: perspectives científiques, legals i ètiques

A càrrec de Gemma Marfany, Josep Egozcue i Victòria Camps. El document pretén contribuir a difondre informació sobre l'estat actual de la recerca amb cèl·lules mare i el clonatge terapèutic amb l'objectiu d'ajudar a crear opinió i aprofundir en el debat públic des del convenciment que la informació és condició necessària per poder avançar en el coneixement i per poder fer que les opinions siguin raonables.

02. Un marc de referència ètic entre empresa i centre de recerca

La Fundació Víctor Grífols i Lucas i el Centre de Regulació Genòmica, conscients que la cooperació entre empreses i centres de recerca és una necessitat, sobretot en el camp de la recerca biotecnològica i biomèdica, han volgut aportar la seva contribució al debat que es planteja quan hi ha la possibilitat de col·laboració entre empresa i centre públic de recerca. El document pretén facilitar les vies per tal d'establir una millor transmissió d'informació i una transferència més àgil de la capacitat d'innovació i tecnologia entre els centres de recerca i les empreses.

01. Percepció social de la biotecnologia

El document és el resultat d'un projecte de col·laboració entre el Centre de Referència en Biotecnologia de Catalunya i la Fundació. Publica els resultats de les investigacions dutes a terme per quatre experts procedents d'ambdues institucions, els doctors Josep Egozcue, Carlos Romeo Casabona, Josep Casacuberta i Enric Melé i s'estructura en cinc grans apartats: introducció a la biotecnologia i a las polítiques legislatives, anàlisi de la situació actual, anàlisi de les causes d'aquesta percepció social, possibles conseqüències que poden derivar-se i propostes d'actuació.

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards