Informe de govern corporatiu

En aquest apartat incloem la informació més rellevant referent al nostre govern corporatiu, així com les reunions i acords del nostre patronat durant l'exercici 2021.

 

 

Patronat: composició, remuneració i renovació de càrrecs

 

Composició

En els estatuts de la Fundació Víctor Grífols i Lucas està previst un mínim de 3 patrons i un màxim de 15 patrons. El càrrec de patró té una durada de 5 anys. El Patronat de la fundació actualment està format per 13 membres de reconegut prestigi. 

 

 

Remuneració

El càrrec de patró no està remunerat d'acord amb l'Article 21 dels estatuts de la fundació. De tota manera, els membres del Patronat seran reembossats de les despeses prèviament autoritzades del propi Patronat i degudament justificades que l'exercici del càrrec els produeixi. Durant l'exercici 2021 no ha estat remunerat cap patró.

 

Renovació de càrrecs

El procediment previst per a la selecció de patrons i percentatge de renovacions, es troba al capítol VI dels estatuts de la fundació.  Els estatuts indiquen que un dels patrons serà sempre designat, reelegit i/o cessat per la mercantil Grupo Grifols S.A.

 

Quan correspongui al Patronat cobrir una vacant es reunirà en sessió especial i procedirà al nomenament del patró per acord de majoria dels membres.

 

Durant el 2021 hi va haver canvis en la composició del patronat.  Carmen Tomás-Valiente, Antoni Sitges Serra i Victor Montori van ser nomenats membres del Patronat de la Fundació en la reunió del 23 de febrer de 2021.


També hi ha hagut renovacions dels membres del patronat durant aquest any. La renovació en el càrrec de Pere Ibern Regàs va ser aprovada en la reunió del 23 de febrer 2021 i la de María Begoña Román Maestre en la reunió del 5 de novembre de 2021.

 

Avaluació del patronat

A l'article 11 dels estatuts de la fundació hi ha recollides les competències dels membres del patronat. El Patronat a cada reunió revisa el funcionament dels seu govern ordinari i procedeix a realitzar les modificacions que creu pertinents acordades pels membres del Patronat.

 

 

Reunions celebrades el 2021

Els membres del Patronat es reuneixen almenys un cop l'any. Durant el 2021 han celebrat dues reunions.

 

 

23 de febrer 2021

 

 

5 de novembre de 2021


home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards