Avaluació econòmica

El 13 de febrer de 2023 el Patronat de la fundació va aprovar el balanç  i compte de resultats, corresponents a l’exercici tancat a 31 de desembre de 2022, així com l’inventari valorat dels seus béns en aquesta data, donant compliment als requeriments establerts per la Generalitat de Catalunya en matèria de Fundacions. D’acord amb els documents esmentats, l’exercici 2022 es va tancar amb un excedent de 4.259 euros.

Els ingressos de la fundació el 2022 van ascendir a 435.297 euros. Cal destacar que la fundació no es beneficiària de cap subvenció pública ni té caràcter patrimonial. Els ingressos de 2022 van procedir en un 98 % de Grifols, S.A. El 2% restant es va obtenir per activitats de formació. Des de 2016 la fundació ofereix cursos de formació bioètica a centres sanitaris, dels quals percep honoraris de docència.

 

Pel que fa al pressupost estimat del 2022, la fundació va tancar l’exercici amb una desviació que ha suposat un estalvi de 33.562 euros.

 

Les quatre àrees d'actuació de la fundació van incloure les següents activitats:

Recerca:  premis i beques de bioètica.

Debat: conferències, jornades i seminaris.

Formació i docència: cursos per a professionals de l'àmbit sanitari i educatiu, i també per a alumnes de secundària

Publicacions: per divulgar els treballs i activitats de la Fundació i col·laboracions amb editorials

 

Els comptes anuals de 2022 no es van sotmetre a auditoria externa ja que no van concórrer cap de les circumstàncies previstes per la legislació vigent (Article 333-11.1 del Codi Civil de Catalunya), que obligarien a auditar els comptes.


home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards