Avaluació econòmica

El 28 de febrer de 2022 el Patronat de la fundació va aprovar el balanç  i compte de resultats, corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2021, així com l'inventari valorat dels seus béns en aquesta data, donant compliment als requeriments establerts per la Generalitat de Catalunya en matèria de Fundacions. D'acord amb els documents esmentats, l'exercici 2021 es va tancar amb un excedent de 4.097 euros.

Els ingressos de la fundació el 2021 van ascendir a 400.231 euros. Cal destacar que la fundació no es beneficiària de cap subvenció pública ni té caràcter patrimonial. Els ingressos de 2021 van procedir en un 98 % de Grifols, S.A. El 2% restant es va obtenir per activitats de formació. Des de 2016 la fundació ofereix cursos de formació bioètica a centres sanitaris, dels quals percep honoraris de docència.

 

Pel que fa al pressupost estimat del 2021, la fundació va tancar l'exercici amb una desviació que ha suposat un estalvi de 53.966 euros, atribuïble a la impossibilitat de realitzar algunes activitats presencials programades a causa de la pandèmia de la COVID-19.

 

Les quatre àrees d'actuació de la fundació van incloure les següents activitats:

Recerca:  premis i beques de bioètica.

Debat: conferències, jornades i seminaris.

Formació i docència: cursos per a professionals de l'àmbit sanitari i educatiu, i també per a alumnes de secundària

Publicacions: per divulgar els treballs i activitats de la Fundació i col·laboracions amb editorials

 

Tot i que la legislació vigent (Article 333-11.1 del Codi Civil de Catalunya),  no ens obliga a auditar els comptes, la fundació s'ha sotmès a una auditoria interna per a conèixer la informació financera, en un exercici de transparència.


home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards