bases batxillerat

 Xª Convocatòria
 

Objectiu
Amb la finalitat d'estimular la inclusió de la dimensió ètica en la investigació, la Fundació  Víctor Grífols i Lucas convoca tres premis a la recerca en el batxillerat. Seran guardonats els  tres millors treballs de recerca desenvolupats en l'àmbit de la bioètica durant el curs  acadèmic 2021-2022 en els centres de secundària, públics, privats o concertats de Catalunya.


Els treballs seran guardonats amb els següents premis:

 

Primer Premi: 60 crèdits* universitaris
Segon Premi: 40 crèdits* universitaris
Tercer Premi: 30 crèdits* universitaris

 

*Segons el preu del crèdit a la universitat pública.

 

Condicions
1. Al premi hi poden optar els alumnes de batxillerat de tots els centres d'ensenyament  secundari de Catalunya que hagin estat seleccionats prèviament pel seu centre.

 

2. Els treballs de recerca hauran d' acompanyar-se de l'aprovació del tutor del treball.

 

3. Els treballs de recerca s'han de presentar a través del web de la Fundació, complimentant el formulari establert (www.fundaciogrifols.org) i a més enviar un exemplar de l'original en paper. Així mateix, si el treball conté materials en algun altre format (video, àudio, web…), també s'han d'adjuntar. El registre on-line estarà actiu a partir de gener de 2022.

 

4. Els treballs en paper es presentaran en un sobre o paquet tancat en què figuri "Premi al treball de recerca sobre bioètica en el Batxillerat". Els treballs s'enviaran per correu certificat o bé es lliuraran personalment (de 8.00 a 17.00 hores) a  la seu de la Fundació (c/ Jesús i Maria, 6   08022 Barcelona).

 

5. El termini de presentació de treballs finalitzarà el 31 de maig de 2022.

 

6. El jurat estarà format per personalitats rellevants en la matèria i quedarà facultat per interpretar les bases així com per resoldre qualsevol incidència.

 

7. La decisió del jurat es farà pública a la pàgina web de la Fundació durant la primera quinzena d'octubre de 2022.

 

8. Els treballs no premiats es podran recollir, amb previ avís, a la recepció de la Fundació al llarg de tot el mes d'octubre de 2022.

 

9. La Fundació no es responsabilitzarà dels treballs que no hagin estat recollits abans del dia 31 d'octubre de 2022.

 

10. Els premis del concurs constitueixen premis en espècie amb la consideració de guany patrimonial  en espècie per als guanyadors, subjectes a la corresponent normativa de l'IRPF vigent en el  moment del lliurament dels premis.

 

11. La participació en aquest premi suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases.
 

Fundació Víctor Grífols i Lucas
c/ Jesús i Maria, 6 08022 Barcelona
T. +34 935 710 410 fundacio.grifols@grifols.com


Barcelona, gener de 2022


*S'abonarà l'import de la matrícula equivalent als crèdits corresponents a cada curs acadèmic, segons els barems que estableixi el Decret vigent de preus públics de la universitat catalana.


home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards