bases beques

 


XXVIª Convocatòria

 

Objectiu
La Fundació Víctor Grífols i Lucas convoca sis beques per dur a terme sis projectes d'investigació amb la finalitat d'incentivar l'estudi en el camp de la Bioètica.

 

Dotació
La dotació econòmica de cada beca és de 6.000 euros que seran abonats de la següent manera: una tercera part de l'import en el moment de la concessió de la beca i la resta en finalitzar el projecte d'investigació. En  cas de no realitzar-se el projecte, el candidat es compromet a retornar la quantitat ja percebuda.

 

1. Poden participar en aquesta convocatòria els projectes d'investigació que es proposin desenvolupar algun tema relacionat amb la Bioètica i la seva aplicació pràctica. Els projectes podran dur-se a terme individualment o bé en equip.

 

2. Els candidats hauran de presentar una memòria d'una extensió entre 5 i 10 pàgines, escrita en català o castellà, que inclogui un pressupost. La Memòria s'ha de presentar a través del web de la Fundació, complimentant el formulari i a més enviar un exemplar de l'original en paper. Caldrà adjuntar també un currículum vitae abreujat dels sol·licitants (on consti el seu correu electrònic), l'autorització del responsable del centre on es desenvoluparà el projecte i una carta de sol·licitud d'opció a la beca. El registre on-line estarà actiu a partir de gener de 2024.

 

3. El termini de presentació dels projectes que opten a la beca finalitza el 31 de maig de 2024.

 

4. Els originals no premiats no es retornaran, a no ser que s'especifiqui en la documentació presentada.La Fundació no es responsabilitzarà de la seva conservació. Una còpia de cada projecte premiat quedarà arxivada en el fons documental de la Fundació.

 

5. El jurat estarà format per personalitats rellevants en la matèria i quedarà facultat per interpretar les bases així com per resoldre qualsevol incidència.

 

6. La decisió del jurat, que serà inapel·lable, es comunicarà a través de la pàgina web de la Fundació: www.fundaciogrifols.org durant la primera quinzena d'octubre de 2024. La convocatòria podrà declarar-se deserta si el jurat així ho decideix.

 

7. Els projectes premiats podran ser publicats per la Fundació per a la seva divulgació pública sense finalitat lucrativa per un període màxim no superior als sis mesos sense perjudici dels drets d'autor. En el cas que els autors dels projectes d'investigació premiats els publiquin o divulguin, caldrà fer constar que han estat finançats per la Fundació.

 

8. Des del moment de concessió de la beca, la persona o equip investigador disposarà del període d'un any per dur a terme el projecte, al final del qual haurà de presentar un informe o bé les conclusions del treball realitzat. La data límit per l'entrega d'aquest informe és un any després de l'acte de lliurament dels premis i beques.

 

9. Les beques estan subjectes a la corresponent normativa de l'IRPF vigent en el moment del lliurament dels premis.

 

10. La presentació al premi suposa l'acceptació íntegra de les bases.

 

 

Seu de la Fundació:
Fundació Víctor Grífols i Lucas
C/ Jesús i Maria, 6 08022 Barcelona.
Tel. +34 935 710 410
e-mail: fundacio.grifols@grifols.com
www.fundaciogrifols.org

 

Barcelona, gener de 2024

 

BASES RESUMIDES


home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards