Col·laboracions

15. Cuidado y ética del cuidado. Necesidades y evidencias para investigar y avanzar

L'objecte d'anàlisi i reflexió d'aquest llibre és la necessitat de comptar amb evidències sobre la cura, la qual cosa requereix desenvolupar més i millor la seva recerca en tots els seus àmbits.

 

Els autors del text, fan palès la manera de reformular el coneixement, a partir de diferents agents que ofereixen evidències en l'àmbit de l' atenció, docència i gestió de les necessitats de cura.

 

La mirada des de l'ètica de la cura també afavoreix l'aproximació a noves formes d'abordar criteris de resultats d'atenció a la salut i a la generació de normes i/o protocols d'actuació, flexibles i dinàmics, en marcs de treball col·laboratiu.

 

Al llibre hi participen entre altres autors Marian Barnes, Ceri Davies i M. Ángeles Duran. La publicació és fruit del seminari sobre Ètica de la cura organitzada pel Col·lectiu Minerva i la Fundació Víctor Grífols i Lucas.

14. Compromiso con el cuidado y la ética del cuidado. Desarrollo teórico y aplicación práctica

Aquesta publicació tractat sobre l’aplicació de l’ètica de la cura en diferents entorns de serveis socials i de salut que poden contribuir al benestar i la qualitat de vida de les persones. És el resultat del seminari sobre Ètica de la cura organitzat pel Col·lectiu Minerva i la Fundació Víctor Grífols i Lucas. 

 

Compta amb l’especial participació de Marian Barnes, amb una enriquidora reflexió sobre la importància de l’ètica de la cura en la lluita per la justícia social. Barnes analitza algunes de les seves implicacions per a definir polítiques i estratègies de salut, i argumenta com l’ètica de la cura pot ajudar als professionals a definir els seus rols per contribuir a un objectiu de justícia més ampli.

 

Inclou també amb aportacions de Victòria Camps, Carme Casas, Víctor Montori i Pilar Delgado, que donen la seva visió des de perspectives dirigides a diferents col·lectius professionals. 
 

13. Desenvolupament d'aplicacions mòbils en l'àmbit de la salut i de l'atenció a la persona

Guia amb recomanacions tècniques, ètiques i funcionals per a la creació d'aplicacions mòbils.

La Fundació Tic Salut Social, organisme del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, ha publicat una guia per crear una aplicació mòbil seguint els principis bàsics de l'ètica, seguretat, accessibilitat, usabilitat, interoperabilitat i confiabilitat.

 

En aquesta guia hi ha participat la Càtedra de Bioètica Fundació Grífols juntament amb altres universitats i institucions tecnològiques, sanitàries i socials. El document és un recull de recomanacions destinades a crear aplicacions eficaces, usables, segures i que garanteixin els drets i les llibertats de les persones que les utilitzaran.

Tracta tant els aspectes tècnics com ètics i funcionals que qualsevol aplicació mòbil ha d'incorporar en les fases inicials del projecte de desenvolupament.

12. Pedagogía de la bioética

Reflexions de diversos autors per abordar els reptes que suposa l'educació en bioètica.

El I Congrés Internacional de Bioètica, celebrat a Vic el 24 i 25 de gener de 2019, es va dedicar a l'anàlisi, reflexió i millora de la pedagogia de l'aprenentatge de la bioètica. Amb l'objectiu que la bioètica transcendeixi més allà del nivell acadèmic o clínic i arribi a la ciutadania.

 

Aquest llibre presenta el contingut exposat durant el congrés i dóna veu a les experiències que difícilment troben fòrums adequats per a compartir les seves idees. S'aborda el tema de la pedagogia de la bioètica, plantejant els reptes als quals ens enfrontem, l'orientació de la formació i les diverses experiències a escala internacional

 

A la venda aquí

11. Toolkit para formación en ética de la bioinformática

Publicació destinada a introduir la reflexió sobre continguts ètics en la formació dels professionals de bioinformàtica.

La Càtedra de Bioètica Fundació Grífols UVIC-UCC i Bioinformatics Barcelona (BIB) han publicat aquest treball dirigit per David Casacuberta, professor i investigador de la UAB.

 

En aquesta publicació s'ofereixen un conjunt d'eines amb l'objectiu de facilitar la difícil tasca d'un docent per programar un curs d'introducció a l'ètica per a bioinformàtics. Donada la importància d'aquest tipus de formació, i les escasses aparicions que tenen en els plans docents, aquest llibre tracta la temàtica passant per les principals teories ètiques, els principals problemes ètics propis de la bioinformàtica, la presentació de les eïnes i casos pràctics que el docent pot treballar a classe.

10. Ética del cuidado. Innovación inclusiva y calidad asistencial

Helen Kohlen aproxima l'ètica de la cura a la qualitat assistencial i al benestar de les persones ateses en institucions sanitàries i socials.

En aquesta publicació, Helen Kohlen advoca per involucrar l'ètica de la cura als comitès de bioètica i avançar cap a un model de cura democràtic. La publicació inclou també aportacions i experiències de diversos professionals que treballen per adoptar l'ètica de la cura als seus projectes clínics, docents, investigadors i gerencials.

 

El llibre recull les reflexions sorgides a la quarta edició del Seminari Ètica i Valors de la Cura, organitzat pel Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona amb la col·laboració de la Fundació Víctor Grífols i Lucas.

09. Tecnologías y nuevas relaciones en el cuidado

Publicació on Ingunn Moser reflexiona sobre l'impacte de les tecnologies en les relacions del tenir cura.

En aquesta publicació la sociòloga Ignunn Mose desenvolupa un marc per treballar en l'avaluació i en la presa de decisions per a la implementació de la tecnologia del benestar. Per altra banda, es compta amb el testimoni de professionals de diverses disciplines que han impulsat grans iniciatives. El present llibre recull les reflexions sorgides de la tercera edició del Seminari Ètica i Valors del tenir cura, organitzada pel Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona amb la col·laboració de la Fundació Víctor Grífols i Lucas.

 

Per sol·licitar un exemplar, adreceu-vos a  Anna Almirall aalmirall@coib.cat

08. Nuevas políticas del cuidar: Alianzas y redes en la ética del cuidado

Marian Barnes reflexiona sobre la tasca de tenir cura, una experiència universal al voltant de la qual cal construir aliances. 

Marian Barnes, sociòloga i experta en política social, ens aproxima a l'ètica de la cura a través d'una visió que va més enllà de la malaltia i l'hegemonia econòmica. Aquesta publicació recull dues conferències impartides al seminari Ètica i valors de la cura organitzat pel Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona amb la col·laboració de la Fundació Víctor Grífols i Lucas.

Per sol·licitar un exemplar imprès adreceu-vos a  Anna Almirall aalmirall@coib.cat

 

 

07. Los niños y la investigación clínica: aspectos éticos

Conclusions i resum de l'informe Children and Clinical Research.

Conclusions i resum de l'informe Children and Clinical Research, realitzat pel Nuffield Council on Bioethics. La Fundació Víctor Grífols i Lucas ha patrocinat l'edició en castellà d'aquest document.
La investigació clínica amb nens planteja un gran nombre d'interrogants ètics. El Nuffield Council on Bioethics ha publicat l'informe Children and clinical research que analitza com poden dur-se a terme assajos clínics de forma èticament aceptable en nens. Aborda aspectes com el paper de les distintes parts implicades, la protecció i participació dels menors i els condicionants que plantegen aquest tipus d'estudis. 
 

06. Participación de los niños y jóvenes en la investigación clínica: cómo hacerlo correctamente

Publicació destinada a pares, nens i adolescents.

Publicació destinada a pares, nens i adolescents que resumeix les principals recomanacions del Nuffield Council on Bioethics sobre la investigació clínica amb nens. L'edició en castellà d'aquest document ha comptat amb el patrocini de la Fundació Víctor Grífols i Lucas.
Com es poden portar a terme, de manera èticament acceptable, els estudis d'investigació amb nens? Quina funció han de dur a terme els nens, els joves i els pares per influir en la manera en la qual es realitzen els estudis? El Nuffield Council on Bioethics ha examinat aquestes qüestions amb un grup de treball format per experts i recolzat per joves i pares. El resultat ha estat l'informe: Children and clinical research. El següent document, adreçat a pacients i famílies resum les principals conclusions.
 

05. Luces y sombras en la investigación clínica

Dirigit per Rafael Dal-Ré, Xavier Carné, Diego Gracia, compta amb la col·laboració de més de 40 autors

La investigació clínica, entesa com la recerca de solucions per als problemes que afecten a la salut és, pel seu objectiu, una de les activitats de major transcendència per l'ésser humà. Aquesta obra col•lectiva, com el seu títol indica, explora no només tot el que té de positiu la investigació clínica (les llums), com es realitza, amb quins problemes topa i quines solucions es plantegen, sinó també alguns aspectes negatius (les ombres) que la comunitat científica ha estat, fins a data d'avui, incapaç d'impedir que es produeixin.

La Fundació ha patrocinat aquest llibre que pot adquirir-se a la web de Triacastela o descarregar-se per capítols en format pdf.

 

Indice


Indice
Indice autores
Presentación
Victoria Camps
Introducción
Rafael Dal-Ré, Xavier Carné y Diego Gracia
Capítulo 1: La integridad científica como fundamento esencial de la investigación clínica
Santiago Lamas, Carmen Ayuso
Capítulo 2: Práctica clínica e investigación clínica
Diego Gracia
Capítulo 3: Investigación clínica: cómo hemos llegado hasta aquí
Rafael Dal-Ré, Xavier Carné, Diego Gracia
Capítulo 4: Los protagonistas del ensayo clínico

Pilar Hereu, Josep Mª Arnau
Capítulo 6: ¿Es necesario que los ensayos clínicos sean tan complejos?
Gonzalo Calvo Rojas, Mohammed Ezzeldin Sharaf, Joaquín S. Peñataro
Capítulo 7: Cuestiones éticas y reguladoras de la finalziación prematura de los ensayos clínicos
Emilio Vargas Castrillón, Ana Isabel Terleira Fernández, Antonio Gómez Outes
Capítulo 8: Aspectos metodológicos y éticos de los ensayos clínicos en conglomerados
Esther Prieto Martín de los Santos, Antonio Portolés Pérez
Capítulo 9: Nuevos diseños en investigación clínica
Caridad Pontes, José Ríos, Ferran Torres
Capítulo 10: Cómo manejar los hallazgos inesperados en investigación genética
Carmen Ayuso, José Mª Millán, Rafael Dal-Ré
Capítulo 11: La farmacogenética desde una perspectiva crítica
Teresa Cabaleiro, Dolores Ochoa, Francisco Abad Santos
Capítulo 12: Los resultados comunicados por los pacientes en los ensayos clínicos
Michael Herdman, Núria Fernández
Capítulo 13: Evaluación de la relación beneficio-riesgo de los medicamentos: evidencia, cuantificación e incertidumbre
Andrew Maguire, Francisco J. de Abajo
Capítulo 14: Investigación comparativa de la efectividad
Antonio J. Carcas Sansuán
Capítulo 15: Iniciativa europea para la realización de ensayos clínicos académicos
Nuria Sanz, Jacques Demotes, Christine Kubiak
Capítulo 16: El papel de los biobancos en la investigación clínica
Sandra Zazo, Federico Rojo
Capítulo 17: El futuro de los ensayos clínicos con medicamentos
César Hernández García, Mariantonia Serrano Castro, Luis Arturo Pérez Bravo
Capítulo 18: La investigación clínica en países de renta baja
Xavier Carné, Esperança Sevene, Clara Menéndez
Capítulo 19: Proceso de revisión por expertos
Francesc Cardellach, Josep M. Ribera, Marta Pulido
Capítulo 20: La comunicación de los resultados: cuando la integridad se rompe

Rafael Dal-Ré
Capítulo 22: Los conflictos de intereses en el desarrollo de las guías de práctica clínica
Rafael Dal-Ré 

04. Confesiones de un médico

Edició espanyola del llibre 'Confessions of a Medicine Man: An Essay in Popular Philosophy'  

Tauber, A; Confesiones de un médico. Un ensayo filosófico. Madrid: Triacastela; Fundació Víctor Grífols i Lucas, 2011. ISBN: 978-8495840-60-8
 

Triacastela ha publicat amb el patrocini de la Fundació l'edició espanyola del llibre Confessions of a Medicine Man: An Essay in Popular Philosophy. Alfred Tauber ofereix en aquest llibre una introducció personal a la història de la bioètica, a l'evolució del sistema sanitari dels Estats Units i a les principals escoles filosòfiques del segle XX, mitjançant la il•lustració d'episodis autobiogràfics a la vida d'un metge.
 

Alfred Tauber és un dels principals autors en humanitats mèdiques a Estats Units. Catedràtic de medicina i filosofia de la Universitat de Boston, durant molts anys va ser també director del Center for Philosophy and History of Science d'aquesta universitat. Amb Confessions of a Medicine Man va guanyar el premi al millor llibre acadèmic del Journal of the American Library Association i el primer premi de la American Medical Writers Association.
 

Disponible a  llibreries i punts de venda habituals.

03. Recomanacions als professionals sanitaris per a l'atenció als malalts al final de la vida

La Fundació col·labora en l'edició d'aquesta publicació del Comitè de Bioètica de Catalunya

La Fundació ha col·laborat amb el Comitè de Bioètica Catalunya per editar el manual Recomanacions als professionals sanitaris per a l'atenció als malalts al final de la vida. Aquest document pretén servir d'ajuda als professionals que han d'assistir als malalts que estan prop de la mort, sigui quina sigui la seva disciplina o especialitat.

El manual no vol ser una aportació teòrica ni un protocol tècnic, sinó un document útil per ajudar a comprendre els valors que comporta l'assistència a la mort. Entre d'altres temes tracta les decisions clíniques bàsiques, l'ajuda en els diversos àmbits d'atenció i aclareix la confusió existent al voltant d'alguns conceptes ètics i jurídics. El llibre ha estat editat en castellà i en català  i pot descarregar-se en format pdf.

02. Ética en enfermería

El llibre aprofundeix en l'ètica de la infermeria des de la perspectiva històrica, teòrica i docent.

Davis, A.J.; Tschudin, V.; de Raeve, L.; Ética en enfermería. Conceptos fundamentals de su enseñanza. Madrid: Ed. Triacastela; Fundació Víctor Grífols i Lucas, 2009. 396 p. ISBN: 978-84-95840-40-0.

Aquest manual d'Anne Davis, Verena Tschudin i Louis de Raeve, inclou la col·laboració de diferents experts en infermeria. El llibre presenta els contextos històrics, religiosos i socials de la pràctica clínica i a partir d'aquí ofereix un recorregut sobre els principals posicionaments en ètica: la ètica dels principis, la de la virtut, la de les cures i la feminista. Aquests elements van complementats amb cassos d'estudi i exercicis.

Ética en enfermería està destinat a professors d'ètica, estudiants i professionals d'infermeria, així com també a d'altres persones de l'àmbit sanitari. Fins ara aquest manual només estava disponible en anglès i s'havia convertit en un manual de referència en infermeria. Per aquest motiu la Fundació va creure convenient impulsar la seva edició en castellà. El llibre ha estat publicat per Triacastela i ha comptat amb el patrocini de la Fundació per la traducció dels originals.

Disponible a  llibreries i punts de venda habituals. 01. Ética clínica

La Fundació i l'editorial Ariel posen a l'abast del públic hispanoparlant un manual pràctic per afrontar els problemes ètics de la pràctica clínica.  

Jonsen, Albert R.; Siegler, Mark; Winslade, William J. Ética Clínica: aproximación práctica a la toma de decisiones éticas en la medicina clínica. Barcelona: Ed. Ariel; Fundació Víctor Grífols i Lucas, 2005. 351 p. ISBN: 84-344-3719-5.

Amb la traducció del llibre Clinical Ethics, la Fundació i editorial Ariel volen posar a l'abast del públic hispanoparlant un manual pràctic per afrontar els problemes ètics que sorgeixen en la pràctica clínica. D'aquesta manera Ética Clínica ofereix el mètode dels quatre paràmetres, alguns exemples il·lustratius de casos clínics, les opinions més acceptades en les qüestions més polèmiques dels nostres dies, reflexions d'índole ètica i cobertura pràctica dels aspectes jurídics. En definitiva doncs, una guia moderna en l'ètica de l'assistència mèdica.

El llibre té un cost de 20,00 € i es pot comprar a les llibreries i altres canals de venta habituals. 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards