Totes les publicacions

Informes

01. Percepció social de la biotecnologia

El document és el resultat d'un projecte de col·laboració entre el Centre de Referència en Biotecnologia de Catalunya i la Fundació. Publica els resultats de les investigacions dutes a terme per quatre experts procedents d'ambdues institucions, els doctors Josep Egozcue, Carlos Romeo Casabona, Josep Casacuberta i Enric Melé i s'estructura en cinc grans apartats: introducció a la biotecnologia i a las polítiques legislatives, anàlisi de la situació actual, anàlisi de les causes d'aquesta percepció social, possibles conseqüències que poden derivar-se i propostes d'actuació.

02. Un marc de referència ètic entre empresa i centre de recerca

La Fundació Víctor Grífols i Lucas i el Centre de Regulació Genòmica, conscients que la cooperació entre empreses i centres de recerca és una necessitat, sobretot en el camp de la recerca biotecnològica i biomèdica, han volgut aportar la seva contribució al debat que es planteja quan hi ha la possibilitat de col·laboració entre empresa i centre públic de recerca. El document pretén facilitar les vies per tal d'establir una millor transmissió d'informació i una transferència més àgil de la capacitat d'innovació i tecnologia entre els centres de recerca i les empreses.

03. Clonatge terapèutic: perspectives científiques, legals i ètiques

A càrrec de Gemma Marfany, Josep Egozcue i Victòria Camps. El document pretén contribuir a difondre informació sobre l'estat actual de la recerca amb cèl·lules mare i el clonatge terapèutic amb l'objectiu d'ajudar a crear opinió i aprofundir en el debat públic des del convenciment que la informació és condició necessària per poder avançar en el coneixement i per poder fer que les opinions siguin raonables.

04. Les prestacions privades en les organitzacions sanitàries públiques

A càrrec de Victòria Camps, Guillem López i Casasnovas i Àngel Puyol. L'objectiu ha estat analitzar i avaluar una realitat emergent en el nostre país: les prestacions privades en les organitzacions sanitàries públiques tot considerant les dimensions econòmiques, ètiques i polítiques que planteja en el si d'un sistema sanitari que ha de saber fer compatibles l'equitat i la sostenibilitat.

05. Ètica i biologia sintètica: quatre corrents, tres informes

La Fundació ha editat un nou informe en el qual s'ofereix el contingut de la ponència del Dr. Thomas Murray en les V Conferències Josep Egozcue. Thomas Murray, president emèrit del Hastings Center de Nova York, comença l'informe definint la biologia sintètica i els principals corrents, exposa els reptes i riscos que suposa el seu desenvolupament i analitza els informes elaborats als EUA i a Espanya i Portugal sobre la disciplina. Per acabar, a l'informe es fa una reflexió sobre les principals preocupacions que implica el seu progrés.

06. La interacció públic-privat en sanitat

Ens trobem en un context on la necessitat de racionalitzar els recursos sanitaris i fer més eficient el sistema ha reobert amb força el debat de la interacció públic-privat. Els articles continguts en aquesta publicació volen oferir un punt de partida per abordar la regeneració del sistema sanitari públic des de la complexitat que presenta actualment la nostra societat.


Edició bilingüe

Quaderns

01. Libertad y salud

La llibertat i la salut són dos valors prioritaris del nostre temps. Mentre que la llibertat individual és el dret primordial de les persones, la salut és un dels bens bàsics de l'estat del benestar. Els autors d'aquest quadern analitzen, des de prespectives diferents la relació entre aquests dos valors. Hugo Tristram Engelhardt ho fa des de la prespectiva filosòfica, Stefano Rodotà, des de la jurídica i Marcelo Palacios, des de la sanitària.

02. Estándares éticos y científicos en la investigación

La monografia que tracta el tema dels estàndards ètics i científics aplicables en la investigació. Inclou les ponències Normas éticas y científicas en los ensayos clínicos con medicamentos i Ética de la investigación en los países en vías de desarrollo impartides per dos reconeguts professors en la matèria, el professor Silvio Garattini, director del Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri" d'Itàlia i el professor Solomon R. Benatar, director del University of Cape Town Bioethics Center de Sudàfrica. Ambdues ponències són complementades amb les visions de diferents especialistes en la matèria.

03. Industria farmacéutica y progreso médico

Aquest article tracta els conflictes ètics originats pel mateix concepte de "progrés mèdic" a l'hora que planteja els diferents interessos de la indústria farmacèutica. Compila la ponència "La influencia del progreso médico y la industria farmacéutica sobre nuestra salud" presentada pel Director del Fons de Investigació Sanitària, Dr. Fernando García Alonso i la ponència "La industria farmacéutica y el progreso médico" impartida pel Director General dels Laboratoris S.A.L.V.A.T., Sr. Javier Peris. Aquestes dues visions van obrir el debat entre un grup de farmacòlegs, metges, filòsofs i periodistes, les seves aportacions també queden recollides a la publicació.

04. Medicina predictiva y discriminación

Aquesta nova publicació tracta la visió mèdica i la visió jurídica de la medicina predictiva ofertes per dos experts, el doctor Xavier Estivill, cap del Centre de Genètica Mèdica i Molecular de l'Institut d'Investigació Oncològica (IRO) de l'Hospitalet, Barcelona, amb la ponència ¿Hacia una medicina predictiva? i la doctora Mirentxu Corcoy, catedràtica de Dret Penal de la Universidad Pública de Navarra amb la ponència Medicina predictiva y discriminación. Ambdues visions són completades amb les intervencions d'un grup interdisciplinar d'especialistes coordinat pel doctor Josep Egozcue, vicepresident de la Fundació. 

05. Problemas prácticos del consentimiento informado

Aquest quadern inclou la participació de Pablo Simón, doctor en Medicina per la Universitat Complutense de Madrid, i de Carlos Romeo, catedràtic de Dret Penal de la Universitat Deusto. Reuneix així la visió ètica i mèdica sobre aquest tema, fent-ne un balanç, just quan es compleixen deu anys d'història judicial del consentiment informat al nostre país. A la publicació, a més, s'analitzen casos pràctics i s'hi recullen aportacions d'altres professionals.

06. Ética de la comunicación médica

El sisè quadern editat per la Fundació està dedicat a debatre el camp de la comunicació científica i mèdica a partir de dos punts de vista: el mèdic, presentat pel doctor Miquel Vilardell, cap del Servei de Medicina Interna de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, i el punt de vista periodístic, presentat per la doctora Gemma Revuelta, subdirectora de l'Observatori de la Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. El periodista científic i patró de la Fundació Vladimir de Semir prologa el quadern i presenta les diferents aportacions d'un grup interdisciplinar d'especialistes convidats a exposar la seva visió.

07. La gestión de los errores médicos

La setena publicació de la Fundació recopila els conflictes ètics causats per la gestió dels errors mèdics. L'anàlisi d'aquesta gestió és presentat per la ponència del doctor Jaume Aubia, vicepresident del Col·legi de Metges de Barcelona, amb el títol Errores médicos: los sistemas de protección y sus paradojas que complementa la visió jurídica oferida pel doctor Ricardo de Lorenzo, president de la Asociación Española de Derecho Sanitario. Ambdues visions són matitzades amb les aportacions de diferents especialistes en la matèria.  

08. Uso racional de los medicamentos. Aspectos éticos

La contínua introducció de nous medicaments amb un cost cada vegada més gran, juntament amb una població que envelleix i consumeix més recursos sanitaris durant més temps, obliga a reflexionar sobre la millor manera de distribuir uns recursos limitats, reflexió que inclou els aspectes mèdics, econòmics, legislatius i ètics. En aquest quadern, fet en col·laboració amb Ediciones Doyma, les aportacions dels experts contribueixen a oferir diversos enfocaments que proporcionen al lector una visió multidisciplinar i amb suficients punts de reflexió per crear la seva pròpia opinió. 

09. Ética y sedación al final de la vida

La pràctica de la sedació involucra d'una banda el respecte per l'autonomia i la dignitat de la persona i per l'altra, la promoció de l'excel•lència en els professionals sanitaris que s'ocupen dels malalts en la proximitat de la mort.
L'objectiu d'aquest quadern és publicar el debat que es dugué a terme entre pal•liativistes, oncòlegs, internistes, cirurgians, administradors sanitaris, periodistes, psiquiatres, psicòlegs, infermeres, juristes i bioètics tractant d'avançar en el coneixement i la bona praxi de la sedació per facilitar la tasca dels clínics. 

10. Corresponsabilidad empresarial en el desarrollo sostenible

 El concepte de desenvolupament sostenible està àmpliament acceptat per la societat, per molts governs, administracions locals, agents socials i també per gran part del sector empresarial. És sabut que no es pot mantenir el creixement econòmic actual. La societat ha d'assegurar la capacitat de creixement de les generacions futures sense que quedi limitada per les pràctiques actuals.

Cal un canvi cultural on el ciutadà assumeixi la seva responsabilitat i participi d'aquesta nova "forma de vida". Són molts els agents implicats en aquest canvi: el sector empresarial, les administracions, ONG's, escoles de negocis i universitats, organitzacions empresarials, sindicats i premsa. El quadern recull tots aquests punts de vista i inclou annex amb casos pràctics. 

11. Els fins de la medicina (The Goals of Medicine)

El document que elaborà el grup d'investigadors del Hastings Center i que ara traduïm al castellà i al català, és un intent de desmitificar la medicina, a fi que l'exercici d'aquesta constitueixi efectivament un progrés per a la humanitat. Els fins de la medicina, a finals del segle XX, han de ser alguna cosa més que la cura de la malaltia i l'allargament de la vida.

Amb la traducció d'aquest document, la Fundació Víctor Grífols i Lucas vol posar de manifest la qualitat i el valor del seu contingut pels objectius que articulen les activitats de la Fundació, així com afavorir i contribuir a la difusió entre tots aquells que es mouen en l'òrbita de les anomenades "ciències de la salut".

12. La gestión del cuidado en enfermería

Hi ha una dimensió ètica intrínseca a l'acte de tenir cura que enriqueix el discurs ètic sanitari i l'ajuda a situar des de la perspectiva de l'usuari, del pacient i la família que reben l'atenció. La manera com les infermeres tenen cura dels malalts planteja una noció sobre què s'ha de fer i com dur-ho a terme i adquireix una rellevància important si de debò es vol dirigir el model assistencial cap al client, pacient o usuari. En l'organització d'un servei sanitari s'han de considerar els principis bàsics del cuidar professional com a mínim amb la mateixa importància que els principis bàsics del tractament de les malalties.  

13. La información sanitaria y la participación activa de los usuarios

Aquest quadern és producte d'un treball realitzat per Montserrat Busquets i Jordi Caïs a propòsit de l'estat actual de la informació sanitària i la participació dels usuaris en les decisions clíniques. L'objectiu ha estat conèixer fins a quin punt la informació que reben els pacients sobre la patologia que pateixen és satisfactòria. El procés portat a terme a partir de les entrevistes realitzades i les conclusions que se'n dedueixen van ser presentades pels seus autors a un grup d'experts que van debatre àmpliament sobre la qüestió. Les intervencions del grup de discussió es reprodueixen a la segona part d'aquesta publicació. 

14. Aproximación al problema de la competencia del enfermo

La competència del malalt en la presa de decisions és una assignatura pendent que requereix adquirir noves habilitats i instruments pel seu tractament. Com afrontar la negativa d'un malalt davant una intervenció quirúrgica? Com distingir entre una decisió comú o una decisió incompetent? Aquest quadern reflexiona sobre aquests i d'altres interrogants relacionats amb la competència i l'autonomia del malalt. 

home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards