Informació econòmica

Les dades econòmiques corresponents a l'exercici del darrer any poden ser consultades als següents documents.


Compte de resultats

 Balanç financer


home_agenda

home_training

home_publications

home_grants_and_awards