Premiats de les beques d'investigació

Premiats

2017

2017

Psoriasis y autonomía ejecutiva: una propuesta de mejora de adherencia de los pacientes al tratamiento de la psoriasis.

Ion Arrieta

Ion Arrieta de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

La recerca té com a objectiu explorar la naturalesa del concepte d'autonomia amb el que habitualment treballen l'ètica assistencial i l'ètica mèdica i les seves possibles deficiències. També pretén investigar els factors que generen una baixa adherència al tractament entre els afectats per psoriasis.


Modos de desacuerdo en Bioética: el público y los expertos.

Hugo Viciana

Hugo Viciana de l'Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC)

Aquest projecte pretén investigar a través d'una enquesta amb mostra representativa com concep la població espanyola els desacords en torn a un ventall de qüestions bioètiques prototípiques. En segon lloc, proposa revelar correlats de tipus social i congintiu per proposar un model de comprensió de les actituds populars en torn al desacord en aquesta àrea. Per últim, es farà un estudi amb professionals d'Atenció Sanitària i Bioètica per examinar aspectes en els que els especialistes tendeixin a raonar de manera diferent a la població general.


Construcción y determinación de propiedades psicométricas de un cuestionario para evaluar la percepción del respeto y mantenimiento de la dignidad en pacientes hospitalizados (CuPDPH).

Beatriz Campillo

Beatriz Campillo de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Aquest projecte pretén construir i determinar les propietats d'un qüestionari psicomètric aplicat a l'avaluació de la percepció dels pacients hospitalitzats de respecte i manteniment de la seva dignitat.


Planificación de Decisiones Anticipadas (PDA) y la comunicación en pacientes con enfermedad crónica compleja y con enfermedad crónica avanzada.

Alicia Ortega, Christian Villavicencio i Cristina Garzón

Equip encapçalat per Christian Villavicencio de Caredoctors

La investigació té com a objectiu explorar els valors i desitjos dels pacients amb malaltia crònica complexa i pacients amb malaltia crònica avançada. Així com conèixer la percepció de les seves famílies davant els seus valors i desitjos en una situació irreversible i de mal pronòstic. El projecte contempla la realització d'un estudi prospectiu descriptiu amb pacients de la Fundació Santa Susanna de Caldes de Montbui.


La transexualidad en niños y adolescentes. Aspectos éticos de su categorización y tratamiento.

Sabel Gabaldón

Sabel Gabaldón de la Universitat de Barcelona.

Es tracta d'un projecte de tesi doctoral que pretén realitzar un treball d'ètica aplicada sobre les intervencions mèdiques i psicològiques als nens i adolescents amb variabilitat de gènere, problemàtica transsexual i amb la categorització del terme mèdic actual: disfòria de gènere.


Projecte Horitzons. Proposta metodològica de gamificació de la pedagogia hospitalària basada en la bioètica narrativa i en el model d'humanització de l'assistència als menors hospitalitzats.

Júlia Martín

Júlia Martin Badia de la Universitat de Barcelona

Aquest projecte es proposa construir i editar una eina lúdico-pedagògica innovadora en l'àmbit sanitari. Vol dur a la pràctica els plantejaments de la pedagogia hospitalària que consisteixen a humanitzar l'assistència dels menors hospitalitzats tot responent eficaçment a les seves necessitats biopsicosocials i educatives, abans, durant i després de l'hospitalització. S'inspira en la bioètica narrativa i en aspectes lúdics dels jocs de rol.


2016

2016

L’estat de les preferències dels pacients en l’àmbit de la pràctica de la salut mental a Catalunya.

Francisco José Eiroa Orosa
A l'equip encapçalat per Francisco José Eiroa Orosa del Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia de la Universitat de Barcelona pel treball: "L'estat de les preferències dels pacients en l'àmbit de la pràctica de la salut mental a Catalunya".
 
Aquest treball té l'objectiu de conèixer l'opinió i les pràctiques d'usuaris i professionals respecte la incorporació de les preferències del pacient al procés d'atenció en salut mental. D'altra banda, pretén explorar els obstacles del procés d'implantació de possibles programes de presa de decisions compartides i preferències del pacient en salut mental. Finalment, el treball realitza propostes destinades a informar tant a professionals com a usuaris respecte dels drets dels pacients, beneficis i utilitat d'incorporar les seves preferències al procés d'atenció en salut mental.
 

Ética del cuidado aplicada en la unidad de cuidados intensivos.

Alejandra Fernández Trujillo
A l'equip encapçalat per Alejandra Fernández Trujillo del Parc Sanitari Sant Joan de Déu pel treball "Ética del cuidado aplicada en la unidad de cuidados intensivos".
 
Els pacients en situació crítica que ingressen en unitats de cures intensives (UCI) queden amb freqüència immersos en un embull de cables i sofisticats equips de monitorització i suport vital. En un context sanitari en el que comencen a sorgir qüestions com la humanització de la sanitat o la atenció centrada en el pacient, amb l'objectiu que l'atenció integri tant els aspectes físics com emocionals del pacient de manera que l'abordatge de la pèrdua de la salut pugui ser més completa, la UCI no ha de quedar al marge. L'objectiu principal de l'estudi consisteix en comparar la percepció de la cura dels pacients ingressats a la UCI amb la d'aquells ingressats en altres àrees d'hospitalització.

Ètica per a robots: Algunes consideracions per al disseny de robots socials per a hospitals infantils.

Miquel Domènech Argemí
A l'equip encapçalat per Miquel Domènech Argemí del Departament de Psicologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona pel treball: "Ètica per a robots: Algunes consideracions per al disseny de robots socials per a hospitals infantils".
 
La investigació té com a objectiu el desenvolupament d'un marc ètic per al disseny i utilització de robots socials en contextos hospitalaris infantils. Aquest objectiu es realitzarà implicant en la recerca als diversos actors implicats en el disseny i utilització de robots socials en contextos hospitalaris. D'aquesta manera es proposa construir un marc ètic que reculli els significats, prioritats, interessos i preocupacions de tots aquells actors concernits. La recerca i desenvolupament d‘aquest marc ètic es treballarà des de la perspectiva de l'ètica de la cura, integrant alhora les reflexions realitzades des dels estudis de ciència i societat sobre les relacions entre humans i màquines, recollides en la noció d'ètica empírica.
 

Document Informatiu de Compromís (DIC) en les adaptacions dietètiques en la disfàgia.

Núria Oriol Peregrina
A Núria Oriol Peregrina de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Sociosanitari de Vallparadís pel treball: "Document Informatiu de Compromís (DIC) en les adaptacions dietètiques en la disfàgia".
 
En el marc de la relació terapèutica que s'estableix entre el sanitari i la unitat pacient-família, la voluntat del professional per ajudar al pacient a millorar la seva situació pot entrar en conflicte amb els seus valors o preferències. Per una banda hi ha la voluntat del sanitari de fer entendre la idoneïtat de la mesura terapèutica, i per una altra la necessitat que el pacient prengui les decisions el màxim d'autònomes possible. El projecte planteja  els obstacles en la presa de decisions de pacients ingressats en la Unitat de Subaguts d'un Centre Sociosanitari que tenen dificultats en deglució i que precisen d'adaptacions de la dieta.
 

Enfoques relacionales: vulnerabilidad y autonomía en bioética.

Janet Delgado Rodríguez
A Janet Delgado Rodríguez de l'Escuela de Doctorado y Posgrado de la Universitat de La Laguna pel treball: "Enfoques relacionales: vulnerabilidad y autonomía en bioética".
 
L'objectiu principal d'aquest treball és el d'analitzar i redefinir el marc conceptual de la noció de vulnerabilitat dins l'àmbit de la Bioètica. El punt de partida és la necessitat de desenvolupar nous enfocs i perspectives ètiques que permetin sensibilitzar davant la vulnerabilitat, i el possible dany objectiu i subjectiu als altres, incorporant les ètiques de l'alteritat, causats per les desigualtats i les violències estructurals.
 

Estudio comparativo de los protocolos de acceso a la interrupción de la gestación en la Unión Europea (ProtoAccess)

Rosana Triviño

A Rosana Triviño Caballero de l'Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas pel treball: "Estudio comparativo de los protocolos de acceso a la interrupción de la gestación en la Unión Europea (ProtoAccess)".

 


El propòsit d'aquest projecte és determinar si les condicions d'accés a la interrupció de la gestació (IG) en els països de la Unió Europea responen a les necessitats de les dones afectades i respecten els principis clàssics de la bioètica (autonomia, no maleficència, beneficència i justícia) reinterpretats des del punt de vista de les teories feministes sobre la cura.


El projecte pretén, d'una banda, analitzar comparativament les diferències entre legislacions i pràctiques que es produeixen en els països membres de la Unió Europea, les seves possibles motivacions i la incidència que els requeriments poden tenir en l'accés a la IG. D'altra banda, també vol oferir un protocol-marc orientat a reajustar les condicions d'accés, en els casos que sigui necessari.


 


2015

2015

L'avaluació del dolor en persones adultes sense capacitat de comunicació. Un anàlisi bioètic en les unitats d'hospitalització de pacients crítics (beca)

Gemma Robleda i Josep-E. Baños

 

A Gemma Robleda i Josep-E. Baños del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i de la Universidad Pompeu Fabra, respectivament, pel treball "L'avaluació del dolor en persones adultes sense capacitat de comunicació. Un anàlisi bioètic en les unitats d'hospitalització de pacients crítics".

 

Establir la presència i intensitat del dolor és necessari per tal d'alleugerir-lo, però sovint això és molt difícil de determinar, especialment en pacients que no tenen capacitat de comunicació. Aquest treball pretén analitzar els mètodes d'avaluació del dolor utiltizats en les unitats de pacients crítics i establir la seva freqüència d'ús. També vol determinar els tractaments analgèsics aplicats en els procediments dolorosos propis d'aquestes unitats i conèixer les opinions dels professionals que hi treballen.

 


La protecció jurídica de les persones intersexuals: repensar des del dret les assignacions (arbitràries?) de gènere (beca)

Elena Lauroba Lacasa

 

A Elena Lauroba Lacasa de la Universitat de Barcelona pel treball: "La protección jurídica de las personas intersexuales: repensar desde el derecho las asignaciones (¿arbitrárias?) de género".

 

L'autora presenta un projecte d'investigació sobre la situació jurídica de les persones intersexuals, que són aquelles que no poden ser identificades en termes biològics com pertanyents inequívocament a cap dels dos gèneres. L'objectiu de l'autora és fer un anàlisi del grau de protecció que tenen els drets d'aquestes persones, tant en referència als drets humans com al dret privat (nom, intimitat, matrimoni...). En últim terme, proposa promoure iniciatives normatives específiques i accions concretes de polítiques públiques.  


Les patents biotecnològiques: als límits de la legalitat (beca)

Sonia Jimeno Ramírez

 

A Sonia Jimeno Ramírez de la Universitat de Barcelona pel treball "Las patentes biotecnológicas: en los límites de la legalidad".

 

Aquest projecte d'investigació té com a objectiu analitzar els límits ètics de la propietat industrial i intel·lectual, particularment de les patents biotecnològiques o 'patents de la vida'. L'autora es proposa aprofundir en el seu impacte social, ecològic i sanitari, per tal d'avaluar la legalitat i legitimitat d'una qüestió que ha generat polèmica, tant en la comunitat científica i acadèmica, com dins de la mateixa societat civil.  

 


Constructe d’un instrument per quantificar el compromís professional en infermeria (beca)

Loreto María García Moyano

 

A Loreto María García Moyano de la Universitat de Saragossa pel treball: "Constructo de un instrumento para cuantificar el compromiso professional en enfermería".

 

L'objectiu d'aquesta proposta és construir un instrument vàlid i fiable que quantifiqui el compromís dels professionals d'infermeria a Espanya. L'element essencial i definitori de la professió infermera és la cura (no en el sentit de sanar, sinó de cuidar). Però actualment aquesta només es concep en la seva dimensió tècnica i s'oblida la dimensió ètica, constituïda per elements com l'acompanyament, l'empatia o la confidencialitat. Quantificar el compromís o responsabilitat professional a infermeria serviria per veure quins factors ajuden a desenvolupar-lo, però també seria útil com a mesura preventiva de la síndrome burn out.  

 


Bioètica narrativa: aplicació del model als àmbits clínic i educatiu (beca)

Lydia Feito Grande i Tomás Domingo Moratalla

 

A Lydia Feito Grande i Tomás Domingo Moratalla de la Universitat Complutense de Madrid pel treball: "Bioética narrativa: aplicación del modelo en el ámbito clínico y educativo".

 

Els autors sostenen que la bioètica narrativa posa el contrapunt necessari a l'ètica racionalista, decisionista i principalista, i que ho fa des d'un enfocament basat en atendre a l'experiència concreta de les persones implicades. L'objectiu d'aquest treball és elaborar l'aplicació pràctica del model de bioètica narrativa exposat al llibre "Bioética Narrativa" (Escolar y Mayo, 2013), a través d'un segon llibre, però també a través de l'elaboració de materials formatius (fitxes, cuaderns, DVDs...), així com de la sistematització de recursos de difícil accés pels formadors i de la preparació d'actes que promoguin l'intercanvi d'experiències i el debat sobre el tema.

 


La no vacunació com a punt de trobada: analitzant discursos per construir ponts (beca)

Maite Cruz Piqueras

 

A l'equip encapçalat per Maite Cruz Piqueras de l'Escola Andalusa de Salut Pública pel treball "La no vacunación como punto de encuentro: analizando discursos para tender puentes".

 

Aquest treball vol posar en relleu la importància i justificació de la corrent argumental contrària a la vacunació dels infants, que sovint té molta menys visibilitat als mitjans de comunicació que no pas la corrent favorable. Els investigadors volen buscar eixos de diàleg i comprensió entre ambdues postures, des de l'exploració del punt de vista de pares i professionals contraris a la vacunació i d'infants no vacunats. Els objectius últims dels autors són elaborar un document de recomanacions per a institucions i professionals i generar reflexió i debat sobre el tema.

 

Equip investigador: Maite Cruz Piqueras (Escuela Andaluza de Salud Pública), Joaquín Hortal Carmona (Hospital de Alta Resolución de Guadix), Javier Padilla Bernáldez (Hospital Universitario Virgen de Valme) i Ainhoa Rodríguez de Cortázar (Escuela Andaluza de Salud Pública).

 


2014

2014

Comunicación y disculpa después de un error médico

Priscila Giraldo

A l'equip encapçalat per Priscila Giraldo de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) pel treball: "Comunicación y disculpa después de un error médico".

Tot i que actualment nombrosos estudis estan evidenciant l'impacte dels errors mèdics en els pacients, encara és incipient la investigació entorn a la comunicació després de que aquests es produeixin. Múltiples factors com ara la reputació social, la vergonya o simplement la falta de suport institucional o social, inhibeixen a molts professionals a l'hora de comunicar que ha passat després de cometre un error. El present treball pretén investigar aquests aspectes, així com analitzar les estratègies seguides en d'altres països i elaborar a continuació un seguit de recomanacions ètiques i legals per a un adequat programa de comunicació i disculpa als centres sanitaris espanyols.

 

Aquest treball d'investigació ha estat publicat a Gaceta Sanitaria com a article breu:

 

Giraldo P, et al. Análisis de las barreras y oportunidades legales-éticas de la comunicación y disculpa de errores asistenciales en España. Gac Sanit. 2015. http://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2015.11.007

 

Podeu llegir-lo aquí

 

 


Epidemiologia de la resiliència

Jordi Cabòs Teixidó

A Jordi Cabòs Teixidó de la Universitat de Barcelona pel treball: "Epidemiologia de la Resiliència".

Aquesta investigació proposa una reflexió ètica al voltant de la creació de sentit davant de situacions difícils. D'aquesta manera, l'estudi pretén examinar el paper de les organitzacions i professionals assistencials a l'hora d'ajudar a crear sentit i resistir les circumstàncies de milions de ciutadans que en aquests moments pateixen els devastadors efectes de la crisi.


Agenda d'altres institucions